FB
FB

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Apoloniamed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Zygmunta Krasińskiego 61/63, 01-755 Warszawa (NIP: 5252843605, REGON: 387603773, KRS: 0000870109) przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej apolonia-med.pl
I. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Apoloniamed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Zygmunta Krasińskiego 61/63, 01-755 Warszawa (NIP: 5252843605, REGON: 387603773, KRS: 0000870109) (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Krasińskiego 61/63, 01-755 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@apolonia-med.pl
II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
 1. 1. Dane osobowe uzyskane podczas składania oferty, zawarcia umowy, wykonania zgłoszeń serwisowych lub złożenia zamówień ,wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:
  • 1.1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  • 1.2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:
   • a. wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych;
   • b. obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
   - przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  • 1.3. wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;
 2. 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  • 2.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • 2.2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  • 2.3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
III. Komu przekazujemy dane osobowe
 1. Pani/Pana dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 2. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
IV. Państwa uprawnienia
 1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 3. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  • kontakt pisemny: Zygmunta Krasińskiego 61/63, 01-755 Warszawa
  • kontakt e-mailowy: iod@apolonia-med.pl
V. Prawo sprzeciwu
 1. Niezależnie od uprawnień określonych w IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
VI. Skarga
 1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
VII. Ochrona danych osobowych
 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).